Avsalta Havsvatten Nu

Vatten är det brist utav, på en VATTEN planet!? Avsalta Havsvatten Nu!


Saturday, 19 February 2011

Underrättelsetjänsters befogenheter i Sverige

( Faller dessa underliggande punkter under tortyr speciellt om de hänt under flera års tid     http://sv.wikipedia.org/wiki/Tortyr   )

Ang SÄPO och andra underrättelse organisationer under Svenskt flagg:
Hur långt får tex  SÄPO, Polisen  och deras samarbetspartners i Sverige gå, och vilka flera underrättelse  organisationer finns det i detta land som kanske har andra regler och hur långt får dessa gå för att tysta, dölja och eller utreda personer ?

Tex om de försöker värva någon och sedan inte önskar ha med denna att göra eller om vederbörande inte säger ja, får de då tex

1) Hota med mentalvårdsinlåsning under lång tid om denne pratar, med stöd av lagen?

2) Se till att vederbörandes hälsovård blir försenad, saboterad  med tex lägliga diagnoser som otrovärdighets gör vederbörande?

3)Stjäla/försena Post?

4) Hota  med att göra  tredje man illa?

5) Arrangera olyckor som kan ha dödlig utgång?

6) Sabotera ekonomin?

7) Byta ut medicin till verkningslösa?

8) Väcka vederbörande  natt efter natt ?


9) Hota med att vi kan döda dig också?

10) Ta sig in i bostäder och arrangera synliga bevis på att det varit någon olovandes  inne?

11)Sabotera  telefon och bil då de behagar?

 12 ) Sprida rykten om person som anmäler något /någon av dem så att andra agerar mot vederbörande?

13) Inte klargöra vilka de är då de ställer frågor som tex " Vill då vara med om något större" ?

14)Inte ta utreda  anmälan om de misstänker att de är någon av deras samarbetspartners /personal?

15) Störa ut internet på privata modem eller på tex bibliotek?

 16) Får de droga vederbörande?

 17) Får de koppla om telefon samtal och utge sig för att vara den vederbörande ringt?

18) Får de undanhålla information som är farlig för vederböranden och på så sätt hålla denne  i ovisshet /osäkerhet?

 19) Får de använda sig utav nationaliteter för att då vederbörande  i stress  använt nedsättande ord om denne nationalitet, vände sig till grupp och sprida  med ord och eller delge  avlysning att vederbörande är rasist?

 20 ) Får de använda uppgifter efter att ha försatt vederbörande i stress  från tele och annan avlyssning till att pika sabotera för  vederbörande ?

21)Hur länge får de hålla på utan att ta ärendet till domstol då det ju bör vara brott de rättfärdigar sitt agerande med?

22) Utsätta vederbörande för trakasserier med troligt  förtal som punkt 19-20 på arbetsplatser genom rena sabotagen och utsätta vederbörande för förnedring med vetskap om att vederbörande är låst av punkt 4 och 1 och 2 ?

23) Kan och får de använda information mot vederbörande som uttalas under sömn/dvala /utmattning  där vederbörande varit utsatt för stark press?mm

Vad får de göra , och om de  eller andra går över gränsen och/eller deras  samarbetspartners , vilka kan då beivra dessa om de är de hemligaste som finns?

Och har de stöd i lagen för att hålla dessa saker och händelser  hemligt i 70år?
Kort sagt: vart ska vederbörande  klaga speciellt om denne blivit hotat med inlåsning om denne yttrar något?

Kan och får de låsa in vederbörande, och vem har register på det i sådana fall?Ang förebygga  terrorism mm
http://l-hs.blogspot.com/2011/02/med-70-ars-locket-pa.html

LÄNKSAMLING: http://l-hs.blogspot.com/2011/03/filmredigering-gratis-program.html

Intelligence services powers in Sweden 

(Machine-generated translation, so grammatical errors may exist.)

(Faller these underlying issues under torture especially if they happened several years     http://sv.wikipedia.org/wiki/Tortyr)

Ang SÄPO and other intelligence organizations in the Swedish flag:
How long can such SÄPO, police and their partners in Sweden to go, and what many intelligence organizations are there in this country who may have other rules, and how far are they going?

Tex if they try to recruit someone and then not wish to have this to do or if he does not say yes, they may then tex

1) Threaten with mental lock-in for a long time if he talks, under the Act?

2) Make sure the person's health care is delayed, sabotaged by such timely diagnoses that incredible dignity makes him.

3) Steal / delay the Post?

4) Threaten to make third party bad?

5) Arrange accidents can be fatal?

6) to sabotage the economy?

7) Replacing the drug to be ineffective?

8) Raise him night after night?


9) Threaten that we can kill you too?

10) Getting into the housing and arranging for visible evidence that there was no wrongful spirit inside?

11) to sabotage the phone and car when they please?

 12) spreading rumors about the person presenting any / any of them so that others act against it?

13) Not clear who they are when they ask questions like "Would then be part of something bigger"?

14) Not to investigate the notification if they suspect they are one of their partners / staff?

15) Disturbing the internet on private modem or on such libraries?

 16) Do the drugging him?

 17) Do they switch the phone calls and pretending to be the person calling?

18) Can they withhold information that is dangerous for him and thus keep him in doubt / uncertainty?

 19) Do they use out of the nationalities to which the person in the stress used derogatory words about his nationality, turned to the group and spread the word and with or closed area that he is racist?

 20) Do they use the data after having put him in stress from the telecommunications and another interception that pika sabotage him?

21) How long can they hold on without taking the case to court when the course should be the crime they justify their actions with?

mm

What do they do, and if the other goes over the limit and / or its partners, which can then prosecute them if they are the most secretive in the world?

And has the support of the law to keep these things secret and events in 70 years?
In short: where should he complain especially if he was threatened with being locked in if he expresses something?

Can and will they lock him, and who have records of it in such cases?

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/internettrafiken-stoppad-i-libyen_5954399.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sapo-tappar-i-terrorkamp_5951103.svd


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ask-nya-fra-lagen-forsenas_5953919.svd.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2335746/ny-fra-lag-tidigast-nasta-sommar

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-fra-lag-tidigast-nasta-sommar

http://svt.se/2.22620/1.1555665/fra-lagen_forsenas?lid=puff_1555851&lpos=rubrik


http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.554889-ny-fra-lag-tidigast-nasta-sommar

No comments:

Post a Comment